سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا شهری

سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا شهری

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی شهری.

 نمونه سوالات ارشد رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

بانک نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

www.PNUEBO.ir

ردیف                                   نام درس                                                                         کد درس

1              اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی                                          1216312

2              اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای(گرایش شهری)                                      1216305

3              اقتصادشهری پیشرفته                                                                               1216502

4              برنامه ریزی شهرهای جدید                                                                          1216313

5              برنامه ریزی کاربری اراضی شهری                                                                 1216316

6              تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری                                                       1216314

7              تکنیک های پیش بینی دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای                                 1216315

8              جغرافیای شهری پیشرفته                                                                            1216307

9              جغرافیای طبیعی شهر(ژئومورفولوژي)                                                            1216309

10           جغرافیای طبیعی شهر(اقلیم-هیدرولوژی)                                                       1216311

11           روش تحقیق درمطالعات شهری-منطقه ای                                                      1117124

12           کاربردGISسیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی شهری ومنطقه ای             1216317

13           شهرنشینی وبرنامه ریزی شهری درایران                                                         1216310

14           متون تخصصی                                                                                              1216308

15           مکتب های جغرافیایی                                                                                   1216306

16           سیاستهای فضایی دربرنامه ریزی شهری                                                        1216536

17           طبیعت وشهردرتعالیم وفرهنگ اسلامی                                                          1216535

18           مدلهاوفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی شهری                                                1216538

19           مطالعات شهری                                                                                           1216503

20           مکتبهاونظریه هادرجغرافیا                                                                              1216534

21           برنامه ریزی مجتمع های زیستی وشهرهای جدید                                            1216556

22           برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران                                                         1216601

23           توان های محیطی دربرنامه ریزی توسعه پایدارشهری                                       1216548

24           کاربردآماروسیستم اطلاعات جغرافیایی دربرنامه ریزی شهری                           1216545

25           نظریه هاورویکردهاوتجارب بهسازی ونوسازی شهری                                       1216560

26           مبانی آب وهواشناسی 1                                                                            1216380

27           روشهای تحلیل جمعیت                                                                               1222061

28           مبانی جغرافیای شهری                                                               1216057-1216389

29           درآمدی برسیستم اطلاعات جغرافیایی                                                   1216021          

30           مدیریت عمران                                                                                          1216035

31           نقشه خوانی                                                                                           1216004

32           ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری                        1216551

33           ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری                                  1216562

34           اقتصادزمین ومسکن شهری                                                                      1216568

35           برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران              1216599 -1216564

36           حقوق و قوانین شهری و منطقه ای در ایران                                   1216555-1216602

37           مدیریت شهری و توسعه فضایی                                                                 1216558

38           فناوری اطلاعاتIT    یا  کامپیوتردرجغرافیا                                       1216096-1511017