نمونه سوالات ارشدجغرافیای روستایی

نمونه سوالات ارشدجغرافیای روستایی

فایل نمونه سوالات کارشناسی ارشدجغرافیا وبرنامه ریزی روستایی.

 نمونه سوالات ارشد رشته جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی

بانک نمونه سوالات کارشناسی ارشد پیام نور

www.PNUEBO.ir

ردیف                               نام درس                                                                 کد درس

1              استفاده ازکامپیوتردربرنامه ریزی روستایی                                             1216284

2              اقتصادفضا                                                                                        1216269

3              اکوسیستم های طبیعی                                                                     1216348

4              انسان ومحیط                                                                                   1216270

5              برنامه ریزی روستایی باتاکیدبرایران                                                       1216280

6              برنامه ریزی کشاورزی باتاکیدبرایران                                                       1216281

7              جغرافیای رابطه شهروروستادرایران                                                        1216276

8              جغرافیای شهری پیشرفته                                                                   1216271

9              دیدگاههاونظریه های توسعه روستایی                                                   1216272

10           روش تحقیق درجغرافیاوبرنامه ریزی روستایی                                            1216274

11           کاربردسیستم اطلاعات جغرافیاییGIS‌دربرنامه ریزی روستایی                     1216279

12           متون تخصصی جغرافیای روستایی                                                          1212211

13           مدیریت روستایی                                                                                1216298

14           مکتب های جغرافیایی                                                                          1216289

15           برنامه ریزی محیطی درنواحی روستایی                                                  1216542

16           تحلیل فضایی روابط شهروروستایی                                                         1216544

17           تحلیل های آماری دربرنامه ریزی روستایی                                                1216543

18           مکاتب و بنیانهای نظری توسعه وبرنامه ریزی روستایی                                1216540

19           اقتصادخردوکلان وبرنامه ریزی اقتصادی                                                     1216572

20           برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاههای روستایی                                      1216578

21           تاریخچه وروندتحولات جامعه عشایری باتاکیدبرایران                                    1216587

22           روشهای تحقیق دربرنامه ریزی روستایی                                                  1216570

23           روشهاوفنون تصمیم گیری دربرنامه ریزی روستایی                                     1216539

24           مدیریت راهبردی توسعه روستایی                                                          1216592

25           مدیریت توسعه پایداراجتماعی واقتصادی مناطق روستایی                          1216595

26           مدیریت توسعه پایدارکالبدی-فضایی واکولوژیک مناطق روستایی                   1216594

27           مبانی آب وهواشناسی1                                                                      1216380

28           مبانی جغرافیای روستایی                                                       1216378-1216064

29           نقشه خوانی                                                                                     1216042

30           اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی                                  1216119-1216402

31           روشهای تحلیل جمعیت                                                          1216421-1222061

32           جایگاه روستادرمطالعات وبرنامه ریزی منطقه ای                                       1216425

33           کامپیوتردرجغرافیا                                                                  1511017-1216096