اقتصاد اسلامی

ترتیب:
اقتصاد کلان2- اقتصادکلان میانه2(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد کلان2- اقتصادکلان میانه2(جبرانی ارشد) باکد درس 1221124رشته اقتصاد اسلامی. نام درس : اقتصاد کلان2- اقتصادکلان میانه2(جبرانی ...

65,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادخرد1- اقتصادخردمیانه1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادخرد1- اقتصادخردمیانه1 باکد درس 1221122رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :   اقتصادخرد1- اقتصادخردمیانه1 11 سوال ار...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادخرد2-اقتصادمیانه2(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادخرد2-اقتصادمیانه2(جبرانی ارشد) باکد درس 1221123رشته اقتصاد اسلامی. نام درس : اقتصادخرد2-اقتصادمیانه2(جبرانی ارشد) ...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادسنجی میانه
3 سوال ارشد- کد1221774
اقتصادسنجی میانه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادسنجی میانه باکد درس 1221174 رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :   اقتصادسنجی میانه 3 سوال ارشد  1500 تومان ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادکلان1 - اقتصادکلان میانه1(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادکلان1 - اقتصادکلان میانه1(جبرانی ارشد) باکد درس 1221121رشته اقتصاد اسلامی. نام درس : اقتصادکلان1 - اقتصادکلان میانه1(جبرانی ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان باکد درس 1221172 رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :تحلیل اندیشه های اقتصادی متفکرین مسلمان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
توسعه و برنامه ریزی اقتصادی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس توسعه و برنامه ریزی اقتصادی باکد درس 1221183 رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :   توسعه و برنامه ریزی اقتصادی 1 سوال ارش...

1,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش شناسی اقتصاد اسلامی
2سوال ارشد- کد 1221177
روش شناسی اقتصاد اسلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش شناسی اقتصاد اسلامی باکد درس 1221177 رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :   روش شناسی اقتصاد اسلامی 2 سوال ارشد  ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نظام پولی و مالی اسلامی
1 سوال ارشد-کد1221182
نظام پولی و مالی اسلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نظام پولی و مالی اسلامی باکد درس 1221182رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :   نظام پولی و مالی اسلامی 1 سوال ارشد  500...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نظریه اسلامی اقتصاد خرداسلامی میانه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نظریه اسلامی اقتصاد خرداسلامی میانه باکد درس 1221175 رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :   نظریه اسلامی اقتصاد خرداسلامی میانه ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه باکد درس 1221173 رشته اقتصاد اسلامی. نام درس :  نظریه اسلامی اقتصاد کلان اسلامی میانه ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد