مدیریت MBA

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آماروکاربردآن درمدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماروکاربردآن درمدیریت باکد درس 1117143رشته مدیریت MBA. نام درس :   آماروکاربردآن درمدیریت 9 سوال ارشد  4500 تو...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول حسابداری 1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول حسابداری 1 باکد درس 1214066رشته مدیریت MBA. نام درس :   اصول حسابداری 1 9 سوال ارشد  3200 تومان نام ...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی استراتژیک درعمل

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک درعمل باکد درس 1237002رشته مدیریت MBA. نام درس :   برنامه ریزی استراتژیک درعمل 10 سوال ارشد ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تئوریهای مدیریت2

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای مدیریت2 باکد درس 1218208رشته مدیریت MBA. نام درس :   تئوریهای مدیریت2 8 سوال ارشد  3400 تومان ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تئوريهاي مديريت1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوريهاي مديريت1باکد درس 1218212رشته مدیریت MBA. نام درس :   تئوريهاي مديريت1 9 سوال ارشد 2900   تومان ...

29,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تحلیل تطبیقی ازاستراتژیهای سازمانی موفق وناموفق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل تطبیقی ازاستراتژیهای سازمانی موفق وناموفق باکد درس 1237004رشته مدیریت MBA. نام درس :تحلیل تطبیقی ازاستراتژیهای سازمانی مو...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تصمیم گیری کمی برای مدیران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تصمیم گیری کمی برای مدیران باکد درس 1218209رشته مدیریت MBA. نام درس :   تصمیم گیری کمی برای مدیران 7 سوال ارشد  ...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تفکر و دیداستراتژیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفکر و دیداستراتژیک باکد درس 1218211رشته مدیریت MBA. نام درس :   تفکر و دیداستراتژیک 9 سوال ارشد  3500 تومان ...

35,000 ریال

4 از 5 ستاره!
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق پیشرفته باکد درس 1218373رشته مدیریت MBA. نام درس :   روش تحقیق پیشرفته 7 سوال ارشد  2700 تومان ...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق درمدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درمدیریت باکد درس 1237006رشته مدیریت MBA. نام درس :   روش تحقیق درمدیریت 12 سوال ارشد  6500 تومان ...

65,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقيق پیشرفته -کد1218373-1218307

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق پیشرفته باکد درس 1218373 رشته مدیریت MBA. نام درس :   روش تحقيق پیشرفته 7 سوال ارشد  2700 تومان ...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد