مدیریت رسانه

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آئين نگارش زبان فارسي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آئين نگارش زبان فارسي باکد درس 1712137رشته مدیریت رسانه. نام درس :   آئين نگارش زبان فارسي 4 سوال ارشد  2000 ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آشنایی با فرایند تولیدپیامهای رادیوتلویزیون

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آشنایی با فرایندتولیدپیامهای رادیوتلویزیون باکد درس 1712141رشته مدیریت رسانه. نام درس :   آشنایی با فرایندتولیدپیامهای...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آشنایی باکامپیوترواینترنت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آشنایی باکامپیوترواینترنت باکد درس 1712142رشته مدیریت رسانه. نام درس :   آشنایی باکامپیوترواینترنت 10 سوال ار...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ارتباط جمعی
3 سوال ارشد -کد1712140
نمونه سوالات ارتباط جمعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارتباط جمعی باکد درس 1712140رشته مدیریت رسانه. نام درس :   ارتباط جمعی 3 سوال ارشد 1500 تومان نام ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ارتباطات بين الملل و ميان فرهنگي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارتباطات بين الملل و ميان فرهنگي باکد درس 1712132 رشته مدیریت رسانه. نام درس :   ارتباطات بين الملل و ميان فرهنگي ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ارتباطات وتوسعه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس -رتباطات وتوسعه باکد درس 1712133رشته مدیریت رسانه. نام درس :   ارتباطات وتوسعه 4 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات افکارعمومی(آموزش محور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس افکارعمومی(آموزش محور باکد درس 1712212رشته مدیریت رسانه. نام درس :   افکارعمومی(آموزش محور 2 سوال ارشد  1000...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بنیادهای علم سیاست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بنیادهای علم سیاست باکد درس 1712138رشته مدیریت رسانه. نام درس :   بنیادهای علم سیاست 8 سوال ارشد  4000 تومان ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات حقوق ارتباطات

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حقوق ارتباطات باکد درس 1712145رشته مدیریت رسانه. نام درس :  حقوق ارتباطات 5 سوال ارشد  3000 تومان نا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات حقوق بین الملل ارتباط جمعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حقوق بین الملل ارتباط جمعی باکد درس 1712135رشته مدیریت رسانه. نام درس :   حقوق بین الملل ارتباط جمعی 6 سوال ارشد ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روابط بين الملل ونظریه های مختلف آن

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روابط بين الملل ونظریه های مختلف آن باکد درس 1712148رشته مدیریت رسانه. نام درس :   روابط بين الملل ونظریه های مختلف آن ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد