علوم سیاسی

ترتیب:
افکارسیاسی درایران وجهان اسلام

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس افکارسیاسی درایران وجهان اسلام باکد درس 1231068رشته علوم سیاسی. نام درس :   افکارسیاسی درایران وجهان اسلام 3 س...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قبل ازافلاطون تاقرن بیستم باکد درس 1231006رشته علوم سیاسی. نام درس :تاریخ اندیشه های سیاسی درغرب قب...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357 باکد درس 1231004 رشته علوم سیاسی. نام درس : تحولات سیاسی واجتماعی ایران از1320تا1357 ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی سیاسی
5 سوال ارشد -کد1231053
جامعه شناسی سیاسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی سیاسی باکد درس 1231053 رشته علوم سیاسی. نام درس :  جامعه شناسی سیاسی 5 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد) باکد درس 1227003 رشته علوم سیاسی. نام درس :   جامعه شناسی سیاسی(جبرانی ارشد) 4 سوا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320 باکد درس 1231059رشته علوم سیاسی. نام درس :روابط خارجی ایران باقدرتهای بزرگ از1357تا1320 ...

1,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس --روابط متقابل دولتهای خاورمیانه باتوجه به نفوذقدرتهای بزرگ باکد درس 1231067 رشته علوم سیاسی. نام درس :روابط متقابل دولتهای خاور...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق درعلوم سیاسی
4 سوال ارشد -کد1231057
روش تحقیق درعلوم سیاسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درعلوم سیاسی باکد درس 1231057رشته علوم سیاسی. نام درس :   روش تحقیق درعلوم سیاسی 4 سوال ارشد  2500 توم...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب آن برمسایل استراتژی منطقه وجهان باکد درس 1231054رشته علوم سیاسی. نام درس :سمینارانقلاب اسلام...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سمینارجنبشهای اسلامی درقرن بیستم وتاثیرانقلاب اسلامی برآنها باکد درس 1231062رشته علوم سیاسی. نام درس :سمینارجنبشهای اسلامی در...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارمسایل کشورهای جهان سوم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سمینارمسایل کشورهای جهان سوم باکد درس 1231056رشته علوم سیاسی. نام درس :   سمینارمسایل کشورهای جهان سوم 2 سوال ارش...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد