جغرافیا طبیعی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم شناسی دینامیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم شناسی دینامیک باکد درس 1216488رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اقلیم شناسی دینامیک 3 سوال ارشد  2000 ت...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم وبحرانهای محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم وبحرانهای محیطی باکد درس 1216356رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اقلیم وبحرانهای محیطی 7 سوال ارشد  3400 ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اکوسیستمهای محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اکوسیستمهای محیطی باکد درس 1216348رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   اکوسیستمهای محیطی 10 سوال ارشد  5000 تومان ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات انسان ومحیط
10 سوال ارشد-کد1216346
نمونه سوالات انسان ومحیط

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انسان ومحیط باکد درس 1216346رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   انسان ومحیط 10 سوال ارشد  5000 تومان نام ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی محیطی باکد درس 1216354رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   برنامه ریزی محیطی 6 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق درجغرافیاطبیعی(روش تحقیق درمطالعات شهری ومنطقه ای)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درجغرافیاطبیعی باکد درس 1216350رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   روش تحقیق درجغرافیاطبیعی 11 سوال ارشد ...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنقشه های اقلیمی باکد درس 1216349رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :روشهای اقلیم شناسی وتهیه وتفسیرنق...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی باکد درس 1216376رشته جغرافیای طبیعی. نام درس : کاربردآمارواحتمالات دراقلیم شناسی ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی باکد درس 1216357رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   کاربرداقلیم دربرنامه ریزی محیطی ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی درمطالعات محیطی- GIS باکد درس 1216351رشته جغرافیای طبیعی. نام درس : کاربردسیستم اطلاعات جغرافیایی ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی باکد درس 1216360رشته جغرافیای طبیعی. نام درس :   کاربردکامپیوتردراقلیم شناسی 7 س...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد