جغرافیاشهری

ترتیب:
ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارزیابی پیامدهای زیست محیطی برنامه های توسعه شهری باکد درس 1216551رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :ارزیابی پیامدهای زیس...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارزیابی پیامدهای طرحهای بهسازی و نوسازی شهری باکد درس 1216562رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :ارزیابی پیامدهای طرحهای ب...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وروشهای برنامه ریزی مجتمع های زیستی  باکد درس 1216312رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :ا  اصول وروشهای برنامه ری...

39,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای(گرایش شهری)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول ومبانی برنامه ریزی منطقه ای(گرایش شهری) باکد درس 1216305رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :اصول ومبانی برنامه ریزی منط...

56,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادزمین ومسکن شهری
1 سوال ارشد-کد1216568
اقتصادزمین ومسکن شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادزمین ومسکن شهری باکد درس 1216568رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  اقتصادزمین ومسکن شهری 1 سوال ارشد ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادشهری پیشرفته
6 سوال ارشد-کد1216502
اقتصادشهری پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادشهری پیشرفته باکد درس 1216502رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  اقتصادشهری پیشرفته 6 سوال ارشد  32...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی بافتهای فرسوده و مساله دار شهری در ایران باکد درس 1216564-1216599رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :برنامه ریزی با...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی شهرهای جدید
9 سوال ارشد-کد1216313
برنامه ریزی شهرهای جدید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی شهرهای جدید باکد درس 1216313رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  برنامه ریزی شهرهای جدید 9 سوال ...

47,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی کاربری اراضی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی کاربری اراضی شهری باکد درس 1216313رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :  برنامه ریزی کاربری اراضی شهری ...

51,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی مجتمع های زیستی وشهرهای جدید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی مجتمع های زیستی وشهرهای جدید باکد درس 1216556رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :برنامه ریزی مجتمع های زیستی وش...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی محیط زیست شهری درایران باکد درس 1216601رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس :   برنامه ریزی محیط زیست شهری در...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری باکد درس 1216314رشته جغرافیاوبرنامه ریزی شهری. نام درس : تحلیلهای جمعیتی دربرنامه ریزی شهری ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد