جغرافیا روستایی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات استفاده ازکامپیوتردربرنامه ریزی روستایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس استفاده ازکامپیوتردربرنامه ریزی روستایی باکد درس 1216284رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :استفاده ازکامپیوتردربرنام...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیایی باکد درس 1216119-1216402رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   اصول مبانی سیستم ا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقتصادخردوکلان وبرنامه ریزی اقتصادی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادخردوکلان وبرنامه ریزی اقتصادی باکد درس 1216572رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   اقتصادخردوکلان وبرنا...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقتصادفضا
13 سوال ارشد-کد1216269
نمونه سوالات اقتصادفضا

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادفضا باکد درس 1216269رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   اقتصادفضا 13 سوال ارشد  6500 تومان ...

65,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اکوسیستم های طبیعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اکوسیستم های طبیعی باکد درس 1216348رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   اکوسیستم های طبیعی 1 سوال ارشد ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات انسان ومحیط
10 سوال ارشد-کد1216270
نمونه سوالات انسان ومحیط

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انسان ومحیط باکد درس 1216270رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   انسان ومحیط 10 سوال ارشد  5000 تومان ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی روستایی باتاکیدبرایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی روستایی باتاکیدبرایران باکد درس 1216280رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس : برنامه ریزی روستایی باتاکیدبرا...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی کشاورزی با تاکید برایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی کشاورزی با تاکید برایران باکد درس 1216281رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   برنامه ریزی کشاورزی با ت...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی محیطی درنواحی روستایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی محیطی درنواحی روستایی باکد درس 1216542رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس : برنامه ریزی محیطی درنواحی روستای...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاههای روستایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی مکان یابی استقرارگاههای روستایی باکد درس 1216578رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :   برنامه ریزی مکان...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخچه وروندتحولات جامعه عشایری باتاکیدبرایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخچه وروندتحولات جامعه عشایری باتاکیدبرایران باکد درس 1216587رشته جغرافیاوبرنامه ریزی روستایی. نام درس :تاریخچه وروندتحول...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد