جامعه شناسی

ترتیب:
پایان نامه ارشدجامعه شناسی

 فایل پایان نامه ارشدجامعه شناسی رشته جامعه شناسی. نام درس :   پایان نامه ارشدجامعه شناسی -- سوال ارشد  --   تومان نام رشته :...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
رساله دکتری جامعه شناسی
1 فایل رساله دکتری
رساله دکتری جامعه شناسی

 رساله دکتری جامعه شناسی رشته جامعه شناسی. نام درس :   رساله دکتری جامعه شناسی -- سوال ارشد  --   تومان نام رشته :  جامعه ش...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سمینارتحقیق وتتبع نظری

تحقیق کارشناسی ارشد درس سمینارتحقیق وتتبع نظری رشته جامعه شناسی. نام درس :   سمینارتحقیق وتتبع نظری 1 فایل ارشد  1000 تومان نام ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
کتاب جهانی شدن مالکوم واترز

کتاب کارشناسی ارشدکتاب جهانی شدن مالکوم واترز رشته جامعه شناسی. نام درس : کتاب جهانی شدن مالکوم واترز -- سوال ارشد  --   تومان نام ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آماری باکد درس ----- رشته جامعه شناسی. نام درس :  مهارتهای یازده گانه روشهای پیشرفته آمار...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آماردرعلوم اجتماعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماردرعلوم اجتماعی - جبرانی ارشد باکد درس 1222019رشته جامعه شناسی. نام درس : آماردرعلوم اجتماعی 13 سوال ارشد  650...

65,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی شهری باکد درس 1227088رشته جامعه شناسی. نام درس :   برنامه ریزی شهری 2 سوال ارشد  100 تومان ...

1,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بینش های جامعه شناسی 1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بینش های جامعه شناسی 1 باکد درس 1227070رشته جامعه شناسی. نام درس :   بینش های جامعه شناسی 1 16 سوال ارشد  7000 توم...

70,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بینش های جامعه شناسی2

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بینش های جامعه شناسی2 باکد درس 1227073رشته جامعه شناسی. نام درس :   بینش های جامعه شناسی2 12 سوال ارشد  6000 توما...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بینش های جامعه شناسی3

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بینش های جامعه شناسی3 باکد درس 1227075رشته جامعه شناسی. نام درس :   بینش های جامعه شناسی3 18 سوال ارشد  8500 توما...

85,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تغییرات اجتماعی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تغییرات اجتماعی باکد درس 1222018رشته جامعه شناسی. نام درس :   تغییرات اجتماعی 6 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد