تاریخ ایران دوره اسلامی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ایران دردوره قاجاریه باتکیه برمناسبات خارجی ونهضت مشروطیت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ایران دردوره قاجاریه باتکیه برمناسبات خارجی ونهضت مشروطیت باکد درس 1229077 رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :ایران ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بررسی جنبشهای مردمی یکساله اخیر(بطورخاص انقلاب اسلامی)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی جنبشهای مردمی یکساله اخیر(بطورخاص انقلاب اسلامی) باکد درس 1229080رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس : بررسی جنبش...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخ اروپا درقرون وسطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ اروپا درقرون وسطی باکد درس 1229030رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :   تاریخ اروپا درقرون وسطی 7...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخ اروپادرقرون جدید

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ اروپادرقرون جدید باکد درس 1229038رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :  تاریخ اروپادرقرون جدید 5 سوا...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی باکد درس 1229074رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :  تاریخ تمدن وفرهنگ اسلامی 9 ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخ معاصرایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ معاصرایران باکد درس 1229078رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :   تاریخ معاصرایران 2 سوال ارشد ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان خارجی1 با تکیه برنثرمتون تاریخی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان خارجی1 با تکیه برنثرمتون تاریخی  باکد درس 1229070رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس : زبان خارجی1 با تکیه برنثرم...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان خارجی2 با تکیه برنثرمتون تاریخی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان خارجی2 با تکیه برنثرمتون تاریخی  باکد درس 1229075رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :   زبان خارجی2 با تکیه ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان عربی-قرائت متون تاریخی به زبان عربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان عربی-قرائت متون تاریخی به زبان عربی باکد درس 1229068رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :   زبان عربی-قرائت مت...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شناخت روشهای تحقیق درتاریخ(سمینار)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شناخت روشهای تحقیق درتاریخ(سمینار) باکد درس 1229073رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :   شناخت روشهای تحقیق درتا...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شناخت ونقدمنابع وماخذایران بعدازاسلام باکد درس 1229046رشته تاریخ - تاریخ ایران دوره اسلامی. نام درس :  شناخت ونقدمنابع وماخذا...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد