آب وهواشناسی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آب وهواشناسی پزشکی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آب وهواشناسی پزشکی باکد درس 1216520رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   آب وهواشناسی پزشکی 1 سوال ارشد ...

7,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آب وهواشناسی توریسم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آب وهواشناسی توریسم باکد درس 1216519رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس : آب وهواشناسی توریسم 2 سوال ارشد  1...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آب وهواشناسی شهری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آب وهواشناسی شهری باکد درس 1216516رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   آب وهواشناسی شهری 1 سوال ارشد &nb...

7,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آب وهواشناسی کشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آب وهواشناسی کشاورزی باکد درس 1216518رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   آب وهواشناسی کشاورزی 2 سوال ارشد ...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آب وهوای کواترنر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آب وهوای کواترنر باکد درس 1216526رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   آب وهوای کواترنر 2 سوال ارشد  1700 ...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آلودگی هوا وجزیره حرارتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آلودگی هوا وجزیره حرارتی باکد درس 1216527رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   آلودگی هوا وجزیره حرارتی 1 سو...

7,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اقلیم شناسی دینامیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقلیم شناسی دینامیک باکد درس 1216488رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   اقلیم شناسی دینامیک 2 سوال ارشد ...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تغییراقلیم وکشاورزی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تغییراقلیم وکشاورزی باکد درس 1216532رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   تغییراقلیم وکشاورزی 4 سوال ارشد ...

24,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق درآب وهواشناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درآب وهواشناسی باکد درس 1216508رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   روش تحقیق درآب وهواشناسی 4 سو...

24,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش های پیشرفته آماری درآب و هواشناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش های پیشرفته آماری درآب و هواشناسی باکد درس 1216513رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :روش های پیشرفته آماری درآب و هواشن...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روشهای آب وهواشناسی دیرینه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آب وهواشناسی دیرینه باکد درس 1216523رشته آب وهواشناسی(اقلیم شناسی). نام درس :   روشهای آب وهواشناسی دیرینه ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد