مدیریت فناوری اطلاعات

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آمار (جبرانی ارشد فناوری اطلاعات)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار (جبرانی ارشد فناوری اطلاعات) باکد درس 1511013رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   آمار (جبرانی ارشد فناوری اطلاعا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات استراتژیهای مدیریت دانش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس استراتژیهای مدیریت دانش باکد درس 1218351رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   استراتژیهای مدیریت دانش 5 سوال ار...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بازاریابی الکترونیکی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازاریابی الکترونیکیباکد درس 1218348رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   بازاریابی الکترونیکی 4 سوال ار...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بازمهندسی فرایندهای کسب وکار

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازمهندسی فرایندهای کسب وکار باکد درس 1218313رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   بازمهندسی فرایندهای کسب وکار ...

32,000 ریال

5 از 5 ستاره!
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات باکد درس 1218325رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس : برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعا...

49,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاثیرفناوری اطلاعات برسازمان ومدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاثیرفناوری اطلاعات برسازمان ومدیریت باکد درس 1218315رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :  تاثیرفناوری اطلاعات برسازمان وم...

44,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تئوریهای مدیریت پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای مدیریت پیشرفته باکد درس 1218322رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   تئوریهای مدیریت پیشرفته 11 سوا...

49,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تجزیه وتحلیل سیستم (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل سیستم (جبرانی ارشد) باکد درس 1218358رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   تجزیه وتحلیل سیستم (جبرانی ارش...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تجزيه وتحليل سيستمهاي ساختار يافته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزيه وتحليل سيستمهاي ساختار يافته باکد درس 1218358رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   تجزيه وتحليل سيستمهاي ساختار يا...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تحليل آماري
10 سوال ارشد-کد1117075
نمونه سوالات تحليل آماري

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحليل آماري باکد درس 1117075رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   تحليل آماري 10 سوال ارشد  4900 تومان ...

49,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات جستجودرمنابع اطلاعاتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جستجودرمنابع اطلاعاتی باکد درس 1224056رشته مدیریت فناوری اطلاعات. نام درس :   جستجودرمنابع اطلاعاتی 2 سوال ارشد ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد