مدیریت بازرگانی

ترتیب:
اقتصاد مدیریت - مدیریت بازرگانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد مدیریت باکد درس 1221143رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   اقتصاد مدیریت 11 سوال ارشد  4000 تومان ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازارشناسی ومسایل بازاریابی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازارشناسی ومسایل بازاریابی باکد درس 1218224رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   بازارشناسی ومسایل بازاریابی ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازارها ونهادهای مالی
3 سوال ارشد-کد1218296
بازارها ونهادهای مالی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازارها ونهادهای مالی باکد درس 1218296رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   بازارها ونهادهای مالی 3 سوال ارشد  150...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازاریابی بین المللی (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازاریابی بین المللی (جبرانی ارشد) باکد درس 1218145رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   بازاریابی بین المللی (جبرانی ارشد) ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازاریابی صنعتی
7 سوال ارشد-کد 1225035
بازاریابی صنعتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازاریابی صنعتی باکد درس 1235035رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   بازاریابی صنعتی 7 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازاریابی ومدیریت بازار (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازاریابی ومدیریت بازار (جبرانی ارشد) باکد درس 1218122رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   بازاریابی ومدیریت بازار (جبرانی ا...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی رفتارمصرف کننده
9 سوال ارشد-کد1235021
بررسی رفتارمصرف کننده

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی رفتارمصرف کننده باکد درس 1235021رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   بررسی رفتارمصرف کننده 9 سوال ارشد &nbs...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای مدیریت پیشرفته
10سوال ارشد-کد 1218219
تئوریهای مدیریت پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای مدیریت پیشرفته باکد درس 1218219رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   تئوریهای مدیریت پیشرفته 10 سوال ارشد ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل سیستم - مدیریت بازرگانی  (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل سیستم باکد درس 1218124رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   تجزیه وتحلیل سیستم 11 سوال ارشد  5000 توما...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیق درعملیات پیشرفته - مدیریت بازرگانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق درعملیات پیشرفته باکد درس 1218217رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   تحقیق درعملیات پیشرفته 9 سوال ارشد  ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیق درعملیات1 (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق درعملیات1 (جبرانی ارشد) باکد درس 1218119رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   تحقیق درعملیات1 (جبرانی ارشد) 7 سوال...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیقات بازاریابی - مدیریت بازرگانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیقات بازاریابی باکد درس 1235042رشته مدیریت بازرگانی. نام درس :   تحقیقات بازاریابی 7 سوال ارشد  2000 توم...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد