علوم اقتصادی

ترتیب:
اقتصاد پولی
7 سوال ارشد-کد1221137
اقتصاد پولی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد پولی باکد درس 1221137رشته علوم اقتصادی. نام درس :  اقتصاد پولی 7 سوال ارشد  3000 تومان نام رشته : ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد توسعه
9 سوال ارشد-کد1221135
اقتصاد توسعه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد توسعه باکد درس 1221135رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصاد توسعه 9 سوال ارشد  5000 تومان نام ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد خرد2-اقتصادخرد میانه 2 -علوم اقتصادی(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد خرد2-اقتصادخرد میانه 2 -(جبرانی ارشد) باکد درس 1221123رشته علوم اقتصادی. نام درس :اقتصاد خرد2-اقتصادخرد میانه 2(جبرانی ارشد) ...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد کلان1- اقتصادکلان میانه1 -علوم اقتصادی(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد کلان1- اقتصادکلان میانه1(جبرانی ارشد) باکد درس 1221121رشته علوم اقتصادی. نام درس :اقتصاد کلان1- اقتصادکلان میانه1(جبرانی ار...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادحقوق
2 سوال ارشد-کد1221168
اقتصادحقوق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادحقوق باکد درس 1221168رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصادحقوق 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشت...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادخرد
4 سوال ارشد-کد1221126
اقتصادخرد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادخردباکد درس 1221126رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصادخرد 4 سوال ارشد  2000 تومان نام ر...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادخرد1- اقتصادخردمیانه1 -علوم اقتصادی (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادخرد1- اقتصادخردمیانه1 (جبرانی ارشد)باکد درس 1221122رشته علوم اقتصادی. نام درس :اقتصادخرد1- اقتصادخردمیانه1 (جبرانی ارشد) ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادسنجی - کد- 1221128
5 نمونه سوال- کد1221128
اقتصادسنجی - کد- 1221128

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادسنجی باکد درس 1221128رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصادسنجی 5 سوال ارشد  3000 تومان نا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادسنجی -کد-1221097 - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادسنجی باکد درس 1221097رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصادسنجی 9 سوال ارشد  4500 تومان نام رشت...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادصنعتی
4سوال ارشد- کد1221139
اقتصادصنعتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادصنعتی باکد درس 1221139رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصادصنعتی 4 سوال ارشد  1500 تومان نا...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادکلان
5 سوال ارشد- کد1221131
اقتصادکلان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادکلان باکد درس 1221131رشته علوم اقتصادی. نام درس :   اقتصادکلان 5 سوال ارشد  2500 تومان نام ر...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصادکلان2-اقتصادکلان میانه 2 -علوم اقتصادی(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصادکلان2-اقتصادکلان میانه 2 (جبرانی ارشد) باکد درس 1221124رشته علوم اقتصادی. نام درس :اقتصادکلان2-اقتصادکلان میانه 2 (جبرانی ار...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد