مدیریت دولتی

ترتیب:
آماروکاربردآن درمدیریت
7 سوال ارشد-کد1218201
آماروکاربردآن درمدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماروکاربردآن درمدیریت باکد درس 1218201رشته مدیریت دولتی. نام درس :   آماروکاربردآن درمدیریت 7 سوال ارشد  300...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران باکد درس 1218197رشته مدیریت دولتی. نام درس :   بررسی مسایل مدیریت دولتی ایران 4 سوا...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی باکد درس 1218194رشته مدیریت دولتی. نام درس :   برنامه ریزی استراتژیک نیروی انسانی ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی باکد درس 1218302رشته مدیریت دولتی. نام درس :   بودجه عمومی وبودجه شرکتهای دولتی ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای مدیریت پیشرفته
9 سوال‌ارشد-کد1218185
تئوریهای مدیریت پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای مدیریت پیشرفته باکد درس 1218185رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تئوریهای مدیریت پیشرفته 9 سوال ارشد  3...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل سیستم(جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل سیستم(جبرانی ارشد) باکد درس 1218033رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تجزیه وتحلیل سیستم(جبرانی ارشد) 7 سو...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیق درعملیات پیشرفته
10 سوال ارشد-کد1218192
تحقیق درعملیات پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق درعملیات پیشرفته باکد درس 1218192رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تحقیق درعملیات پیشرفته 10 سوال ارشد  4000...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل آماری
9 سوال‌ارشد-کد1218193
تحلیل آماری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری باکد درس 1218193رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تحلیل آماری 9 سوال ارشد  4000 تومان نام رش...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تصمیم گیری درمسایل مالی
3 سوال‌ارشد-کد1218303
تصمیم گیری درمسایل مالی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تصمیم گیری درمسایل مالی باکد درس 1218103رشته مدیریت دولتی. نام درس :   تصمیم گیری درمسایل مالی 3 سوال ارشد  100...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حقوق اساسی سازمانهای دولتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حقوق اساسی سازمانهای دولتی باکد درس 1234011رشته مدیریت دولتی. نام درس :   حقوق اساسی سازمانهای دولتی 4 سوال ارشد ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق درمدیریت (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق درمدیریت (جبرانی ارشد) باکد درس 1218029رشته مدیریت دولتی. نام درس :  روش تحقیق درمدیریت (جبرانی ارشد) 6 سوال...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد