مدیریت اجرایی

ترتیب:
آماروکاربردآن درمدیریت
11 ‌سوال ارشد-کد1117141
آماروکاربردآن درمدیریت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماروکاربردآن درمدیریت باکد درس 1117141رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   آماروکاربردآن درمدیریت 11 سوال ارشد  ...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ارتباطات بازاريابي
8 سوال‌ارشد-کد1218245
ارتباطات بازاريابي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ارتباطات بازاريابي باکد درس 1218245رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   ارتباطات بازاريابي 8 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بازرگاني بين الملل
12 سوال ارشد-کد1218237
بازرگاني بين الملل

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بازرگاني بين الملل باکد درس 1218237رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   بازرگاني بين الملل 12 سوال ارشد  4000 توما...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی استراتژیک
14 سوال ارشد-کد 1218240
برنامه ریزی استراتژیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک باکد درس 1218240رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   برنامه ریزی استراتژیک 14 سوال ارشد  3500 ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیقات بازاریابی - مدیریت اجرایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیقات بازاریابی باکد درس 1218244رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   تحقیقات بازاریابی 7 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و ناموفق باکد درس 1218242رشته مدیریت اجرایی. نام درس :تحليل استراتژي هاي سازمان هاي موفق و نا...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحليل رفتارومديريت منابع انساني

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحليل رفتارومديريت منابع انساني باکد درس 1218230رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   تحليل رفتارومديريت منابع انساني ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حسابداري مديريت
11 سوال ارشد-کد1218231
حسابداري مديريت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حسابداري مديريت باکد درس 1218231رشته مدیریت اجرایی. نام درس :  حسابداري مديريت 11 سوال ارشد  4000 تومان ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق(آموزش محور) -مدیریت اجرایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق باکد درس 1218307رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   روش تحقیق 6 سوال ارشد  2000 تومان نام رشته : ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقيق پيشرفته -کد1218373 -‌مدیریت اجرایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق پيشرفته باکد درس 1218373رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   روش تحقيق پيشرفته 5 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقيق درمديريت -مدیریت اجرایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق درمديريت باکد درس 1237006رشته مدیریت اجرایی. نام درس :   روش تحقيق درمديريت 12 سوال ارشد  6000 تومان ...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد