آموزش محیط زیست

ترتیب:
آشنایی با مفاهیم محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آشنایی با مفاهیم محیط زیست باکد درس 1240009 رشته آموزش محیط زیست. نام درس :        آشنایی با مفاهیم محیط زیست ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمار استنباطی پیشرفته - آموزش محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار استنباطی پیشرفته باکد درس 1117115 رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   آمار استنباطی پیشرفته 8 سوال ارشد &nbs...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آموزش برای توسعه پایدار
9 سوال ارشد-کد1240004
آموزش برای توسعه پایدار

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آموزش برای توسعه پایدارباکد درس 1240004رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   آموزش برای توسعه پایدار 9 سوال ارشد ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آموزش همگانی محیط زیست
5 سوال ارشد-کد1240013
آموزش همگانی محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آموزش همگانی محیط زیست باکد درس 1240013رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   آموزش همگانی محیط زیست 5 سوال ارشد &nb...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اخلاق زیست محیطی - آموزش محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اخلاق زیست محیطی باکد درس 1240020رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اخلاق زیست محیطی 4 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیاییGIS باکد درس 1240027 رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اصول مبانی سیستم اطلاعات جغرافیای...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ارشدباکد درس 1240028رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اصول وروشهای آمایش سرزمین-جبرانی ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وروشهای برنامه ریزی درسی - آموزش محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وروشهای برنامه ریزی درسی باکد درس 1240003 رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اصول وروشهای برنامه ریزی درسی 6...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول ومفاهیم آموزش محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول ومفاهیم آموزش محیط زیست باکد درس 1240001رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اصول ومفاهیم آموزش محیط زیست 6 سوال ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اقتصاد محیط زیست -آموزش محیط زیست

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اقتصاد محیط زیست باکد درس 1240019رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اقتصاد محیط زیست 3 سوال ارشد  1000 تومان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اکولوژی انسانی
2 سوال ارشد-کد1240021
اکولوژی انسانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اکولوژی انسانی باکد درس 1240021رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اکولوژی انسانی 2 سوال ارشد  1000 تومان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اکولوژی عمومی-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اکولوژی عمومی-جبرانی ارشد باکد درس 1240026رشته آموزش محیط زیست. نام درس :   اکولوژی عمومی-جبرانی ارشد 5 سوال ار...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد