حقوق جزاوجرم شناسي

ترتیب:
آیین دادرسی کیفری
8 سوال ارشد-کد1213109
آیین دادرسی کیفری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی کیفری باکد درس 1213109رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   آیین دادرسی کیفری 8 سوال ارشد  3400 توما...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آیین دادرسی کیفری 1 -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی کیفری 1 -جبرانی ارشد باکد درس 1223043رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   آیین دادرسی کیفری 1 -جبرانی ارشد ...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آیین دادرسی کیفری 2 - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی کیفری 2 - جبرانی ارشد باکد درس 1223049رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس : آیین دادرسی کیفری 2 - جبرانی ارشد 5 س...

29,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آیین دادرسی مدنی
5 سوال ارشد-کد1223176
آیین دادرسی مدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین دادرسی مدنی باکد درس 1223176رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   آیین دادرسی مدنی 5 سوال ارشد  1000 توم...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ادله اثبات دعوی کیفری
4 سوال ارشد-کد1223132
ادله اثبات دعوی کیفری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادله اثبات دعوی کیفری باکد درس 1223132رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :  ادله اثبات دعوی کیفری 4 سوال ارشد  500 ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه 1
6 سوال ارشد-کد1223128
اصول فقه 1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 1 باکد درس 1223128رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   اصول فقه 1 6 سوال ارشد  1500 تومان ن...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه 1 -جبرانی ارشد
4 سوال ارشد-کد1220287
اصول فقه 1 -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 1 -جبرانی ارشد باکد درس 1220287رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   اصول فقه 1 -جبرانی ارشد 4 سوال ارشد ...

24,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه 2 -جبرانی ارشد
4 سوال ارشد-کد1220290
اصول فقه 2 -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه 2 -جبرانی ارشد باکد درس 1220290رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   اصول فقه 2 -جبرانی ارشد 4 سوال ارشد ...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول فقه2
4 سوال ارشد-کد1223129
اصول فقه2

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول فقه2 باکد درس 1223129رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   اصول فقه2 4 سوال ارشد  500 تومان نام رش...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پزشکی قانونی
7 سوال ارشد-کد1223123
پزشکی قانونی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پزشکی قانونی باکد درس 1223123رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   پزشکی قانونی 7 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پلیس علمی وکشف جرایم
9 سوال ارشد-کد1223113
پلیس علمی وکشف جرایم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پلیس علمی وکشف جرایم باکد درس 1223113رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   پلیس علمی وکشف جرایم 9 سوال ارشد  390...

39,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی جنایی
7 سوال ارشد-کد1223122
جامعه شناسی جنایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی جنایی باکد درس 1223122رشته حقوق جزا وجرم شناسی. نام درس :   جامعه شناسی جنایی 7 سوال ارشد  3200 ت...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد