الهیات- علوم قرآن و حدیث

ترتیب:
تاریخ حدیث
9 سوال ارشد-کد1220384
تاریخ حدیث

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ حدیث باکد درس 1220384رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تاریخ حدیث 9 سوال ارشد  3400 تومان ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ قرآن1- جبرانی ارشد
3 سوال ارشد-کد1220480
تاریخ قرآن1- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ قرآن1- جبرانی ارشدباکد درس 1220480رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تاریخ قرآن1- جبرانی ارشد 3 سوال ...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ قران
9 سوال ارشد-کد1220395
تاریخ قران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ قران باکد درس 1220395رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تاریخ قران 9 سوال ارشد  3900  تومان ...

39,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1
4 سوال ارشد-کد1220483
تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 باکد درس 1220483رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تفسیر ترتیبی قرآن کریم 1 4 سوال ار...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیر قران 1
9 سوال ارشد-کد1220385
تفسیر قران 1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیر قران1 باکد درس 1220385رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تفسیر قران 1 9 سوال ارشد  2900 تومان ...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیر قران 2
7 سوال ارشد-کد1220389
تفسیر قران 2

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیر قران 2 باکد درس 1220389رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تفسیر قران 2 7 سوال ارشد  2200 تومان ...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیر قران 3
7 سوال ارشد-کد1220393
تفسیر قران 3

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیر قران 3 باکد درس 1220393رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تفسیر قران 3 7 سوال ارشد  3200 تومان ...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفسیر موضوعی قرآن کریم 1
2 سوال ارشد-کد1220484
تفسیر موضوعی قرآن کریم 1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 باکد درس 1220484رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   تفسیر موضوعی قرآن کریم 1 2 سوال ار...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جوامع حدیثی -جبرانی ارشد
2 سوال ارشد-کد1220196
جوامع حدیثی -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جوامع حدیثی -جبرانی ارشدباکد درس 1220196رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :  جوامع حدیثی -جبرانی ارشد 2 سوال ارشد ...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
درایه الحدیث -جبرانی ارشد
4 سوال ارشد-کد1220482
درایه الحدیث -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس درایه الحدیث -جبرانی ارشد باکد درس 1220482رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   درایه الحدیث -جبرانی ارشد 4 سوال...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای تفسیری
7 سوال ارشد-کد1220391
روشهای تفسیری

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای تفسیری باکد درس 1220391رشته الهیات-علوم قرآن وحدیث. نام درس :   روشهای تفسیری 7 سوال ارشد  3400 تومان ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد