تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

ترتیب:
آشنایی با کامپیوتر وکاربردنرم افزارها در تربیت بدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آشنایی با کامپیوتر وکاربردنرم افزارها در تربیت بدنی باکد درس 1215141رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :آشنایی با کامپیوتر و...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و مبانی مدیریت-مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و مبانی مدیریت باکد درس 1215202رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   اصول و مبانی مدیریت 2 سوال ارشد  ...

14,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورزشی باکد درس 1215140رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :اصول ومبانی مدیریت درسازمانهای ورز...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی استراتژیک - مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی استراتژیک باکد درس 1215345رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   برنامه ریزی استراتژیک 2 سوال ارشد ...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق درتربیت بدنی- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق درتربیت بدنی- مدیریت ورزشی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :پژوهشگری وتحقیق درتربیت بدنی- ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای سازمان ومدیریت -مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای سازمان ومدیریت باکد درس 1215135رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   تئوریهای سازمان ومدیریت 4 سو...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته -  مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته باکد درس 1215138رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   تجزیه وتحلیل آماری پیشرفته 7 ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی باکد درس 1215195رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :تجزیه وتحلیل آماری وک...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری در ورزش- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحلیل آماری وکاربردنرم افزارهای آماری در ورزش باکد درس 1215330رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :تحلیل آماری وکاربردنرم افز...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تنیس روی میز 1 - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تنیس روی میز1-جبرانی ارشدباکد درس 1215005رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :   تنیس روی میز1-جبرانی ارشد 2 سو...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی- مدیریت ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی باکد درس 1215197رشته تربیت بدنی-مدیریت ورزشی. نام درس :روشهای آماری وتحقیق پ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد