تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

ترتیب:
آمادگی جسمانی 1- فیزیولوژی ورزشی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگی جسمانی 1 - جبرانی ارشد باکد درس 1215001رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   آمادگی جسمانی 1-  جبر...

17,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسان-گرایش فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسان-گرایش فیزیولوژی ورزشی باکد درس -1215067---- رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس : آناتومی انسان ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی- فیزیولوژی ورزشی-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسانی-جبرانی ارشدباکد درس 1215003رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس : آناتومی انسانی-جبرانی ارشد ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیوشیمی ورزشی
6 سوال ارشد-کد1215122
بیوشیمی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیوشیمی ورزشی باکد درس 1215122رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   بیوشیمی ورزشی 6 سوال ارشد  3...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   پژوهشگری وتحقیق در تربیت ب...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی-فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی باکد درس 1215195رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :تجزیه وتحلی...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تغذیه وورزش
1 سوال ارشد -کد1215128
تغذیه وورزش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تغذیه وورزش باکد درس 1215128رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   تغذیه وورزش -- سوال ارشد  --  ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تکنیکهای آزمایشگاهی در فیزیولوژی ورزش باکد درس 1215133رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس : تکنیکهای آزمایشگاهی در ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دومیدانی 1- فیزیولوژی ورزشی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دومیدانی 1 -جبرانی ارشدباکد درس 1215010رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   دومیدانی 1 -جبرانی ارشد ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی- فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری وتحقیق پیشرفته در پژوهشها ی تربیت بدنی باکد درس 1215197رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :روشهای آمار...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی - فیزیولوژی ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصی باکد درس 1215156رشته تربیت بدنی -گرایش فیزیولوژی ورزشی. نام درس :   زبان تخصصی 3 سوال ارشد  500 توما...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد