روانشناسی عمومی

ترتیب:
انگیزش وهیجان
6 سوال ارشد-کد1217075
انگیزش وهیجان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انگیزش وهیجان باکد درس 1217075رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   انگیزش وهیجان 6 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی مقدماتی نظریه های روان درمانی- جبرانی ارشد  باکد درس 1217087رشته روانشناسی عمومی. نام درس :بررسی مقدماتی نظریه های روان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی باکد درس 1217078رشته روانشناسی عمومی. نام درس : پسیکوفیزیولوژی و نوروپسیکولوژی 7 سوال...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تفکر و زبان - جبرانی ارشد
5 سوال ارشد-کد1217033
تفکر و زبان - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس -تفکر و زبان - جبرانی ارشدباکد درس 1217033رشته روانشناسی عمومی. نام درس :  تفکر و زبان - جبرانی ارشد 5 سوال ارشد  2...

29,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی اجتماعی پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی اجتماعی پیشرفته باکد درس 1217083رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   روانشناسی اجتماعی پیشرفته 8 سوال ارش...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی بالینی
2 سوال ارشد-کد1217191
روانشناسی بالینی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی بالینی باکد درس 1217191رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   روانشناسی بالینی 2 سوال ارشد  1500 تومان ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی رشد پیشرفته
7 سوال ارشد-کد1217072
روانشناسی رشد پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی رشد پیشرفته باکد درس 1217072رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   روانشناسی رشد پیشرفته 7 سوال ارشد  270...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی سلامت پیشرفته
6 سوال ارشد-کد1217079
روانشناسی سلامت پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی سلامت پیشرفتهباکد درس 1217079رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   روانشناسی سلامت پیشرفته 6 سوال ارشد &n...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی شناختی
5 سوال ارشد-کد1217082
روانشناسی شناختی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی شناختی باکد درس 1217082رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   روانشناسی شناختی 5 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی عمومی پیشرفته
6 سوال ارشد-کد1217071
روانشناسی عمومی پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی عمومی پیشرفته باکد درس 1217071رشته روانشناسی عمومی. نام درس :   روانشناسی عمومی پیشرفته 6 سوال ارشد &...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی کودکان استثنایی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی کودکان استثنایی باکد درس 1217077رشته روانشناسی عمومی. نام درس : روانشناسی کودکان استثنایی 7 سوال ارشد  ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد