تربیت بدنی وعلوم ورزشی

ترتیب:
آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد باکد درس 1215001رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس : آمادگي جسماني 1- جبرانی ارشد 2 سوال ا...

12,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسان-گرایش عمومی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسان-گرایش عمومی باکد درس 1215160رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   آناتومی انسان-گرایش عمومی 4 سوا...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول وفلسفه تربیت بدنی
5 سوال ارشد-کد1215066
اصول وفلسفه تربیت بدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وفلسفه تربیت بدنی باکد درس 1215066رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :  اصول وفلسفه تربیت بدنی 5 سوال ارشد &...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیوشیمی- تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیوشیمی باکد درس 1114205رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   بیوشیمی 7 سوال ارشد  3700 تومان نام ...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیومکانیک عضلات
4 سوال ارشد-کد1215073
بیومکانیک عضلات

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیومکانیک عضلات  باکد درس 1215073رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   بیومکانیک عضلات 4 سوال ارشد  1500 ت...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بیومکانیک ورزشی
5 سوال ارشد-کد1215068
بیومکانیک ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بیومکانیک ورزشی باکد درس 1215068 رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :   بیومکانیک ورزشی 5 سوال ارشد  2000 توم...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی - تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی - تربیت بدنی وعلوم ورزشی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :پژوهشگری وتحقیق در ت...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای تربیت بدنی  باکد درس 1215195رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :تجزیه وتحلیل آماری ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری-تربیت بدنی وعلوم ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری  باکد درس 1215138رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :  تجزیه وتحلیل آماری 6 سوال ارشد  200...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکات اصلاحی ودرمانی
7 سوال ارشد-کد1215072
حرکات اصلاحی ودرمانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حرکات اصلاحی ودرمانی  باکد درس 1215072رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس : حرکات اصلاحی ودرمانی 7 سوال ارشد  3...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دومیدانی 1- جبرانی ارشد
4 سوال ارشد-کد1215010
دومیدانی 1- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دومیدانی 1- جبرانی ارشد باکد درس 1215010رشته تربیت بدنی وعلوم ورزشی. نام درس :  دومیدانی 1- جبرانی ارشد 4 سوال ارشد &...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد