تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

ترتیب:
آمار استنباطی پیشرفته-تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار استنباطی پیشرفته باکد درس 1211460رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   آمار استنباطی پیشرفته 10 سوال...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آموزش وپرورش تطبیقی
11 سوال ارشد-کد1211200
آموزش وپرورش تطبیقی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آموزش وپرورش تطبیقی باکد درس 1211200رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   آموزش وپرورش تطبیقی 11 سوال ارش...

47,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اخلاق اسلامی-جبرانی ارشد
6 سوال ارشد-کد1211078
اخلاق اسلامی-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اخلاق اسلامی-جبرانی ارشدباکد درس1211078رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :  اخلاق اسلامی-جبرانی ارشد 6 سوا...

32,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
برنامه ریزی آموزشی- تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی آموزشی باکد درس 1211204رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   برنامه ریزی آموزشی 11 سوال ارشد ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاریخ آموزش‌پرورش دراسلام وایران -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ آموزش‌پرورش دراسلام وایران -جبرانی ارشدباکد درس1211023رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :تاریخ آموزش‌پرورش ...

42,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تربیت درنهج البلاغه
10 سوال‌ارشد-کد1211203
تربیت درنهج البلاغه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تربیت درنهج البلاغه باکد درس 1211203رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   تربیت درنهج البلاغه 10 سوال ارش...

42,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تعلیم وتربیت اسلامی
12 سوال ارشد-کد1211199
تعلیم وتربیت اسلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تعلیم وتربیت اسلامی باکد درس 1211199رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   تعلیم وتربیت اسلامی 2 سوال ارشد...

54,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی تعلیم وتربیت پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی تعلیم وتربیت باکد درس 1211198رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   جامعه شناسی تعلیم وتربیت 1...

49,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای آماری در علوم تربیتی -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای آماری در علوم تربیتی -جبرانی ارشدباکد درس 1211012رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :روشهای آماری در علوم تربیتی -...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی- تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای تحقیق پیشرفته در علوم تربیتی باکد درس 1211202رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   روشهای تحقیق پیشرفته در ع...

56,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی- تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصی باکد درس 1212204رشته تاریخ وفلسفه آموزش وپرورش. نام درس :   زبان تخصصی 15 سوال ارشد 6900 تومان ...

69,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد