علوم تربیتی - مدیریت آموزشی

ترتیب:
اصول برنامه ریزی آموزشی- مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول برنامه ریزی آموزشی باکد درس 1211417رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :  اصول برنامه ریزی آموزشی ...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت آموزشی
4 سوال ارشد-کد1211420
اصول مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت آموزشی باکد درس 1211420رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   اصول مدیریت آموزشی 4 سوال ...

27,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت آموزشی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت آموزشی- جبرانی ارشدباکد درس 1211024رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   اصول مدیریت آموزشی- جبرا...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول مدیریت اسلامی-مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول مدیریت اسلامی باکد درس 1211414رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   اصول مدیریت اسلامی 6 سوال ...

29,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول و فلسفه آموزش و پرورش-جبرانی ارشدمدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و فلسفه آموزش و پرورش-جبرانی ارشدباکد درس 1211269رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس : اصول و فلسفه آموزش و پرو...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تئوریهای سازمانی مدیریت- مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تئوریهای سازمانی مدیریت باکد درس 1211413رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   تئوریهای سازمانی مدیریت ...

37,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل سیستمها و کاربرد آن در مدیریت آموزشی باکد درس1211415رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :تجزیه و تحلی...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
رفتاروروابط انسانی درسازمانهای آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس رفتاروروابط انسانی درسازمانهای آموزشی باکد درس 1211416رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :رفتاروروابط انسانی درس...

34,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش های تدریس پیشرفته- مدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش های تدریس پیشرفته باکد درس 1211458رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   روش های تدریس پیشرفته 5 ...

36,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشها و فنون تدریس-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشها و فنون تدریس-جبرانی ارشدباکد درس 1211007رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   روشها و فنون تدریس-جبرانی...

22,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روشهای تحقیق درمدیریت آموزشی باکد درس 1211422رشته علوم تربیتی گرایش مدیریت آموزشی. نام درس :   روشهای تحقیق درمدیریت آمو...

51,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد