تربیت بدنی- حركات اصلاحي

ترتیب:
آزمون عضلانی
1 سوال ارشد -کد1215120
آزمون عضلانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آزمون عضلانی باکد درس 1215120رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   آزمون عضلانی 1 سوال ارشد  500 تومان ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آسیب شناسی پیشرفته ورزشی
1 سوال ارشد -کد1215115
آسیب شناسی پیشرفته ورزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آسیب شناسی پیشرفته ورزشی باکد درس 1215115رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   آسیب شناسی پیشرفته ورزشی 1 سوا...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمادگي جسماني 1- حرکات اصلاحی - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمادگي جسماني 1 - جبرانی ارشد باکد درس 1215001رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس : آمادگي جسماني 1 -  جبرانی ارشد 2 ...

12,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آمار پیشرفته- تربیت بدنی-حرکات اصلاحی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آمار پیشرفته- تربیت بدنی-حرکات اصلاحی باکد درس 1117123رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   آمار پیشرفته 3 سوا...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
آناتومی انسانی- حرکات اصلاحی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آناتومی انسانی باکد درس 1215003رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   آناتومی انسانی - جبرانی ارشد 3 سوال ارشد ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی باکد درس 1215113رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :  پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی عضلانی ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی- حرکات اصلاحی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدنی- حرکات اصلاحی باکد درس 1215193رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس : پژوهشگری وتحقیق در تربیت بدن...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای آماری- حرکات اصلاحی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه وتحلیل آماری وکاربردآن درپژوهشهای آماری باکد درس 1215195 رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :تجزیه وتحلیل آماری وکارب...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکات اصلاحی پیشرفته- حرکات اصلاحی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حرکات اصلاحی پیشرفته باکد درس 1215114رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   حرکات اصلاحی پیشرفته 2 سوال ارشد ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکت درمانی ونوتوانی
1 سوال ارشد -کد1215117
حرکت درمانی ونوتوانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حرکت درمانی ونوتوانی باکد درس 1215117رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   حرکت درمانی ونوتوانی 1 سوال ارشد ...

5,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حرکت شناسی پیشرفته
2 سوال ارشد -کد1215112
حرکت شناسی پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حرکت شناسی پیشرفته باکد درس 1215112رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   حرکت شناسی پیشرفته 2 سوال ارشد  ...

7,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حركات اصلاحی- جبرانی ارشد
2 سوال ارشد-کد1215011
حركات اصلاحی- جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حركات اصلاحی- جبرانی ارشد باکد درس 1215011رشته تربیت بدنی -حرکات اصلاحی. نام درس :   حركات اصلاحی- جبرانی ارشد 2 سو...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد