علوم کتابداری و اطلاع رسانی

ترتیب:
آماردر کتابداری و اطلاع رسانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماردر کتابداری و اطلاع رسانی باکد درس 1224087رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   آماردر کتابداری و اطلاع رسانی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اینترنت وشبکه های اطلاعاتی
3 سوال‌ارشد-کد1224057
اینترنت وشبکه های اطلاعاتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اینترنت وشبکه های اطلاعاتی باکد درس 1224057رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   اینترنت وشبکه های اطلاعاتی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جستجو در منابع اطلاعاتی
2 سوال ارشد-کد1224056
جستجو در منابع اطلاعاتی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جستجو در منابع اطلاعاتی- جبرانی ارشدباکد درس 1224056رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس : جستجو در منابع اطلاعاتی ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
چکیده نویسی ونمایه سازی
4 سوال ارشد-کد1224055
چکیده نویسی ونمایه سازی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس چکیده نویسی ونمایه سازی باکد درس 1224055رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   چکیده نویسی ونمایه سازی 4 ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
داده پردازی
3 سوال ارشد-کد1224072
داده پردازی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس داده پردازی باکد درس 1224072رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   داده پردازی 3 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
ذخیره وبازیابی اطلاعات- اطلاعات ودانش سیاسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ذخیره وبازیابی اطلاعات باکد درس 1224050رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   ذخیره وبازیابی اطلاعات 5 س...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق-علوم کتابداری و اطلاع رسانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق باکد درس 1224049رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   روش تحقیق 5 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سازمان واداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سازمان واداره مراکز مدارک و کتابخانه های تخصصی باکد درس 1224079رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :سازمان واداره مراکز ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
سازماندهی مواد - جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سازماندهی مواد - جبرانی ارشدباکد درس 1224070رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   سازماندهی مواد - جبرانی ارشد ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
فهرست نویسی ورده بندی پیشرفته

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس فهرست نویسی ورده بندی پیشرفته باکد درس 1224054رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   حقوق بین الملل اسلامی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
کتابخانه های دیجیتالی
3 سوال ارشد-کد1224065
کتابخانه های دیجیتالی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کتابخانه های دیجیتالی باکد درس 1224065رشته علوم کتابداری واطلاع رسانی. نام درس :   کتابخانه های دیجیتالی 3 سوا...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد