آموزش زبان انگلیسی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آزمون سازی زبان انگلیسی

نمونه سوالات جبرانی کارشناسی ارشد درس آزمون سازی زبان انگلیسی باکد درس 1212092رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   آزمون سازی زبان انگلیسی 7 سوال...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آزمون سازی زبان خارجی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آزمون سازی زبان خارجی باکد درس 1225048رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   آزمون سازی زبان خارجی 13 سوال ارشد  ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آواشناسی آموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آواشناسی آموزشی باکد درس 1212232رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   آواشناسی آموزشی 7 سوال ارشد  3500 تومان...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول و روش تدریس زبانهای خارجی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول و روش تدریس زبانهای خارجی باکد درس 1212233 رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :  اصول و روش تدریس زبانهای خارجی 6 س...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول وروش تحقیق2

نمونه سوالات جبرانی کارشناسی ارشد درس اصول وروش تحقیق2 باکد درس 1212091-1225088رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   اصول وروش تحقیق2 2 سوال ارشد  ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول وروش تدریس مهارتها

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول وروش تدریس مهارتها باکد درس 1225047رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :  اصول وروش تدریس مهارتها 12 سوال ارشد &nb...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات انگلیسی بااهداف ویژه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انگلیسی بااهداف ویژه باکد درس 1225052رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   انگلیسی بااهداف ویژه 7 سوال ارشد  25...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات CALL
1 سوال ارشد-کد1212272
نمونه سوالات CALL

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس CALL باکد درس 1212272رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   CALL 1 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته :  آمو...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تجزیه و تحلیل کلام

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزیه و تحلیل کلام باکد درس 1225056رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   تجزیه و تحلیل کلام 8 سوال ارشد  2500 توم...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تدریس عملی
11 سوال ارشد-کد1225053
نمونه سوالات تدریس عملی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تدریس عملی باکد درس 1225053رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :  تدریس عملی 11 سوال ارشد  4000 تومان ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ترجمه متون اسلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ترجمه متون اسلامی باکد درس 1225055رشته آموزش زبان انگلیسی. نام درس :   ترجمه متون اسلامی 7 سوال ارشد  2500 توما...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد