زبان وادبیات فارسی

ترتیب:
آیین نگارش وفنون ساده نویسی-آیین نگارش و ویرایش1

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آیین نگارش وفنون ساده نویسی-آیین نگارش و ویرایش1 باکد درس 1213008-1213262رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :آیین نگارش وفنون ساده نوی...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
بدیع (جبرانی ارشد)
7 سوال ارشد-کد1213038
بدیع (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بدیع (جبرانی ارشد) باکد درس 1213038رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :   بدیع (جبرانی ارشد) 7 سوال ارشد  4500...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیق دردستورزبان فارسی
12 سوال ارشد-کد1213139
تحقیق دردستورزبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق دردستورزبان فارسی باکد درس 1213139رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :  تحقیق دردستورزبان فارسی 12 سوال ارشد &...

70,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی باکد درس 1213157رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس : تحقیق درمعانی وبیان وفنون ادب فارسی ...

65,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
دستور زبان فارسی 1 (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دستور زبان فارسی 1 (جبرانی ارشد) باکد درس 1213015رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :   دستور زبان فارسی 1 (جبرانی ارشد) ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقيق پيشرفته درادبیات فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق پيشرفته درادبیات فارسی باکد درس 1213164رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :   روش تحقيق پيشرفته درادبیات فارسی ...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی رشته ادبیات فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصی باکد درس 1213148رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :   زبان تخصصی 15 سوال ارشد  8000 تومان نا...

80,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
صرف ونحوعربی-عربی1(صرف ونحو
16 سوال‌ارشد-کد1213138
صرف ونحوعربی-عربی1(صرف ونحو

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس صرف ونحوعربی-عربی1(صرف ونحو باکد درس 1213138رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :صرف ونحوعربی-عربی1(صرف ونحو 16 سوال ارشد ...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
عربی2(نثرعربی)-متون نثرعربی
15 سوال ارشد-کد1213147
عربی2(نثرعربی)-متون نثرعربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس عربی2(نثرعربی)-متون نثرعربی باکد درس 1213147رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس : عربی2(نثرعربی)-متون نثرعربی 15 سوال ارشد ...

55,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
عربی3(نظم عربی)-متون نظم عربی
15 سوال‌ارشد-کد1213141
عربی3(نظم عربی)-متون نظم عربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس عربی3(نظم عربی)-متون نظم عربی باکد درس 1213141رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :   عربی3(نظم عربی)-متون نظم عربی 15 سو...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
عروض وقافیه (جبرانی ارشد)
7 سوال ارشد-کد1213059
عروض وقافیه (جبرانی ارشد)

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس عروض وقافیه (جبرانی ارشد) باکد درس 1213059رشته زبان وادبیات فارسی. نام درس :  عروض وقافیه (جبرانی ارشد) 7 سوال ارشد ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد