زبان وادبیات عربی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات تطبیقی(آموزش محور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات تطبیقی(آموزش محور باکد درس 1230127رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   ادبیات تطبیقی(آموزش محور 1 سوال ارشد ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات داستانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات داستانی باکد درس 1230071رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   ادبیات داستانی 3 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات عرفانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات عرفانی باکد درس 1230072رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   ادبیات عرفانی 4 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات انشاء1- نگارش1 -جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس انشاء1- نگارش1 باکد درس 1230017-1230075رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   انشاء1- نگارش1 3 سوال ارشد  1500 تومان ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تفاسیرادبی قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تفاسیرادبی قرآن کریم باکد درس 1230070رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   تفاسیرادبی قرآن کریم 2 سوال ارشد  ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق وسمینار

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق وسمینار باکد درس 1230067رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   روش تحقیق وسمینار 2 سوال ارشد  1000 تومان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعردوره معاصر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شعردوره معاصر باکد درس 1230068رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   شعردوره معاصر 3 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعرعربی ازآغازتاپایان دوره اموی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شعرعربی ازآغازتاپایان دوره اموی باکد درس 1230056رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   شعرعربی ازآغازتاپایان دوره اموی ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعرعربی دردوره عباسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شعرعربی دردوره عباسی باکد درس 1230062رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   شعرعربی دردوره عباسی 5 سوال ارشد  2500...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات مباحث زبان شناسی عربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس مباحث زبان شناسی عربی باکد درس 1230066رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   مباحث زبان شناسی عربی 4 سوال ارشد  20...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات مباحث صرفی ونحوی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس مباحث صرفی ونحوی باکد درس 1230055رشته زبان وادبیات عربی. نام درس :   مباحث صرفی ونحوی 5 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد