زبان وادبیات انگلیسی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات آمریکا

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات آمریکا باکد درس 1212291رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات آمریکا 2 سوال ارشد  1000 تومان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات اروپا

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات اروپا باکد درس 1212293رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات اروپا 1 سوال ارشد  1000 تومان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات ازدیدگاه زبان شناسی(آموزش محور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات ازدیدگاه زبان شناسی(آموزش محور باکد درس 1212324رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات ازدیدگاه زبان شناسی(آمو...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات ادبیات قرن هفده وهجده

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس ادبیات قرن هفده وهجده باکد درس 1212277رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   ادبیات قرن هفده وهجده 6 سوال ارشد &n...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بررسی آثارنمایشنامه نویسان بزرگ جهان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسی آثارنمایشنامه نویسان بزرگ جهان باکد درس 1212292رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :  بررسی آثارنمایشنامه نویسان بزرگ ج...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات داستان بلند
2 سوال ارشد-کد1212289
نمونه سوالات داستان بلند

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس داستان بلند باکد درس 1212289رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   استان بلند 2 سوال ارشد  1000 تومان ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات داستان کوتاه

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس داستان کوتاه باکد درس 1212280رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   داستان کوتاه 4 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات دوره تجدیدحیات ادبی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس دوره تجدیدحیات ادبی باکد درس 1212278رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   دوره تجدیدحیات ادبی 4 سوال ارشد  20...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روش تحقیق
2 سوال ارشد-کد1212298
نمونه سوالات روش تحقیق

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقیق باکد درس 1212298رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   روش تحقیق 2 سوال ارشد  1500 تومان ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعرانگلیسی-جبرانی ارشد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جبرانی ارشد شعرانگلیسی باکد درس 1212130رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   شعرانگلیسی 2 سوال ارشد  1000 توم...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شعردوره رمانتیک

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شعردوره رمانتیک باکد درس 1212294رشته زبان وادبیات انگلیسی. نام درس :   شعردوره رمانتیک 4 سوال ارشد  2500 تومان ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد