زبان شناسی همگانی

ترتیب:
آواشناسي زبان فارسي
10 سوال ارشد-کد1212217
آواشناسي زبان فارسي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آواشناسي زبان فارسي باکد درس 1212217رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   ------- 10 سوال ارشد  5000 تومان ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
اصول معنی شناسی زبان
12سوال ارشد-کد1212224
اصول معنی شناسی زبان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول معنی شناسی زبان باکد درس 1212224رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :  اصول معنی شناسی زبان 12 سوال ارشد  6000 توم...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ زبانشناسي
13 سوال ارشد-1212218
تاريخ زبانشناسي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ زبانشناسي باکد درس 1212218رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   تاريخ زبانشناسي 13 سوال ارشد  6000 تومان ...

60,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني واسلامي درباره زبان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ مطالعات دانشمندان ايراني واسلامي درباره زبان باکد درس 1225022 رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :تاريخ مطالعات دانشمندان اي...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تجزيه وتحليل كلام و كاربردشناسي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تجزيه وتحليل كلام و كاربردشناسي باکد درس 1225020رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   تجزيه وتحليل كلام و كاربردشناسي ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تطورزبان فارسي
13 سوال ارشد-کد1212216
تطورزبان فارسي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تطورزبان فارسي باکد درس 1212216رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   تطورزبان فارسي 13 سوال ارشد  6500 تومان ...

65,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
تهيه وتدوين مواد آموزشي زبان فارسي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تهيه وتدوين مواد آموزشي زبان فارسي باکد درس 1225023رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   تهيه وتدوين مواد آموزشي زبان فارسي ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
جامعه شناسی زبان
10 سوال ارشد-کد1212225
جامعه شناسی زبان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جامعه شناسی زبان باکد درس 1212225رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   جامعه شناسی زبان 10 سوال ارشد  3500 تومان ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روانشناسی زبان
7 سوال ارشد-کد1212226
روانشناسی زبان

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی زبان باکد درس 1212226رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   روانشناسی زبان 7 سوال ارشد  3500 تومان ...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
روش تحقیق درمطالعات زبانشناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي باکد درس 1212222رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   روش تحقيق در مطالعات زبان شناسي ...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زبان تخصصی-زبان شناسی همگانی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصي باکد درس 1212220رشته زبان شناسی همگانی. نام درس :   زبان تخصصي 15سوال ارشد  7500 تومان نام ...

75,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد