تاریخ-تاریخ اسلام

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات بررسي جنبش هاي مردمي يكصدساله اخير

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس بررسي جنبش هاي مردمي يكصدساله اخير باکد درس 1229080رشته تاریخ اسلام. نام درس :  بررسي جنبش هاي مردمي يكصدساله اخير 6 ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از227تاسقوط بغداد

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از227تاسقوط بغداد باکد درس 1229034رشته تاریخ اسلام. نام درس :تاریخ تحولات سیاسی جهان اسلام از227تاسق...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاریخ زندگانی ائمه معصومین

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاریخ زندگانی ائمه معصومین باکد درس 1229040رشته تاریخ اسلام. نام درس :   تاریخ زندگانی ائمه معصومین 5 سوال ارشد ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي باکد درس 1229074رشته تاریخ اسلام. نام درس :   تاريخ تمدن وفرهنگ اسلامي 9 سوال ارشد  3...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان خارجی1با تکیه برترجمه متون تاریخی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان خارجی1با تکیه برترجمه متون تاریخی باکد درس 1229151رشته تاریخ اسلام. نام درس :  زبان خارجی1با تکیه برترجمه متون تاریخی ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان خارجی2 با تکیه برنثر و متون تاریخی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس -زبان خارجی2 با تکیه برنثر و متون تاریخی باکد درس 1229163رشته تاریخ اسلام. نام درس : زبان خارجی2 با تکیه برنثر و متون تاریخی ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عربی باکد درس 1229068رشته تاریخ اسلام. نام درس :   زبان عربی(قرائت متون تاریخی به زبان عر...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی درجهان اسلام

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی درجهان اسلام باکد درس 1229165رشته تاریخ اسلام. نام درس :   سیر اندیشه های سیاسی واجتماعی درجه...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات سیره علوی
2سوال ارشد-کد1229159
نمونه سوالات سیره علوی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سیره علوی باکد درس 1229159رشته تاریخ اسلام. نام درس :   سیره علوی 2 سوال ارشد  1500 تومان نام رشته : ...

15,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات سیره نبوی
2سوال ارشد-کد1229150
نمونه سوالات سیره نبوی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سیره نبوی باکد درس 1229150رشته تاریخ اسلام. نام درس :   سیره نبوی 2 سوال ارشد  1000 تومان نام رشته : ...

10,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات شناخت ونقدمنابع و ماخذتاریخ ایران بعد ازاسلام

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس شناخت ونقدمنابع و ماخذتاریخ ایران بعد ازاسلام باکد درس 1229046رشته تاریخ اسلام. نام درس :  شناخت ونقدمنابع و ماخذتاریخ ایران ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد