آموزش زبان فارسی

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
زمینه کاربردروانشناسی درآموزش زبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زمینه کاربردروانشناسی درآموزش زبان فارسی باکد درس 1213168رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  زمینه کاربردروانشناسی درآموزش ...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
کاربردتکنولوژی آموزشی درآموزش زبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کاربردتکنولوژی آموزشی درآموزش زبان فارسی باکد درس 1213169رشته آموزش زبان فارسی. نام درس : کاربردتکنولوژی آموزشی درآموزش زبا...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آماراستنباطی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آماراستنباطی باکد درس 1117115رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  آماراستنباطی 7 سوال ارشد  2000 تومان ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات آواشناسی زبان فارسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس آواشناسی زبان فارسی باکد درس 1213167رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  آواشناسی زبان فارسی 9 سوال ارشد  2500 توم...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات اصول معنی شناسی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس اصول معنی شناسی باکد درس 1213137رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  اصول معنی شناسی 9 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین موادآموزشی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین موادآموزشی باکد درس 1213171رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :  برنامه ریزی درسی تهیه وتدوین مواد...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن باکد درس 1213184رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   تدریس مهارتهای خواندن ونوشتن ...

20,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تدریس مهارتهای کلامی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تدریس مهارتهای کلامی باکد درس 1213177رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   تدریس مهارتهای کلامی 5 سوال ارشد  3...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تشخیص نارساییهای یادگیری خواندن ونوشتن بازپر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تشخیص نارساییهای یادگیری خواندن ونوشتن بازپر باکد درس 1213179رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :تشخیص نارساییهای یادگیری خواند...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تفکروزبان
6 سوال ارشد-کد1217062
نمونه سوالات تفکروزبان

نمونه سوالات جبرانی کارشناسی ارشد درس تفکروزبان باکد درس 1217062رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   تفکروزبان 6 سوال ارشد  3000 تومان ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات روانشناسی خواندن ونوشتن

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس روانشناسی خواندن ونوشتن باکد درس 1213172رشته آموزش زبان فارسی. نام درس :   روانشناسی خواندن ونوشتن 8 سوال ارشد ...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد