ادبیات مقاومت

ترتیب:
حفظ جزء 30قرآن کریم
10 سوال ارشد-1220658
حفظ جزء 30قرآن کریم

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس حفظ جزء 30قرآن کریم باکد درس 1220657-1220658رشته . نام درس :   حفظ جزء 30قرآن کریم 10 سوال ارشد  5000 تومان ن...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات تحقیق درمتون نظم ادبیات مقاومت ایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس تحقیق درمتون نظم ادبیات مقاومت ایران باکد درس 1213223رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   تحقیق درمتون نظم ادبیات مقاومت ایران ...

45,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات جریان شناسی شعرمعاصرایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس جریان شناسی شعرمعاصرایران باکد درس 1213299رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   جریان شناسی شعرمعاصرایران 4 سوال ارشد ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات زبان تخصصی گرایش ادبیات مقاومت

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس زبان تخصصی باکد درس 1213226رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   زبان تخصصی 9 سوال ارشد  5000 تومان نام رشت...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات سبک شناسی2 نثر

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس سبک شناسی2 نثر باکد درس 1213049رشته ادبیات مقاومت. نام درس :  سبک شناسی2 نثر 6 سوال ارشد  3000 تومان نام ...

30,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات صرف ونحوعربی
10 سوال ارشد-کد1213224
نمونه سوالات صرف ونحوعربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس صرف ونحوعربی باکد درس 1213224رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   صرف ونحوعربی 10 سوال ارشد  5000 تومان نا...

50,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات کلیات نقدادبی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس کلیات نقدادبی باکد درس 1213293رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   کلیات نقدادبی 4 سوال ارشد  2500 تومان ن...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات متون نثرعربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس متون نثرعربی باکد درس 1213229رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   متون نثرعربی 8 سوال ارشد  4000 تومان نام...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات متون نظم عربی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس متون نظم عربی باکد درس 1213233رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   متون نظم عربی 6 سوال ارشد  3500 تومان نا...

35,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات مقاومت ایران باکد درس 1213230رشته ادبیات مقاومت. نام درس :  مرجع شناسی وروش تحقیق درادبیات م...

40,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات نقدادبی
4 سوال ارشد-کد1213031
نمونه سوالات نقدادبی

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نقدادبی باکد درس 1213031رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   نقدادبی 4 سوال ارشد  2500 تومان نام رشته : &...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد
نمونه سوالات نقدادبیات داستانی(آموزش محور

نمونه سوالات کارشناسی ارشد درس نقدادبیات داستانی(آموزش محور باکد درس 1213238رشته ادبیات مقاومت. نام درس :   نقدادبیات داستانی(آموزش محور 4 سوال ...

25,000 ریال
توضیحات اضافه به سبد